Besnik Haziri, M.A.  Albanisch-Deutsch Übersetzer & Dolmetscher

Staatlich geprüfter, öffentlich bestellter und allgemein beeidigter Dolmetscher und Übesetzer für Albanisch

S H E R B I M E T


Keni për të përkthyer çertifikata apo dëftesa, vendime gjyqësore apo tekste të tjera juridike, kontrata, vërtetime, raporte?

Ofroj përkthime me cilësi dhe shpejtësi, si përkthyes i betuar dhe i autorizuar.

Përkthime zyrtare dhe të autorizuara, në mënyrë profesionale dhe me çmime të arësyeshme.

Përkthimet të 
vërtetuara zyrtarisht dhe të vulosura, pranohen në të gjithë Gjermaninë dhe gjithashtu në Ambasadat/Konsullatat të Shqipërisë dhe Kosovës.


Gjithashtu ofroj edhe shërbime përkthimesh me gojë (simultane dhe konsekutive) për gjuhët shqip-gjermanisht si dhe shërbime përkthimesh me shkrim për shumë gjuhë tjera botërore, gjithashtu nga përkthyes të autorizuar.